top of page
Nové centrum Uhlířských Janovic

Soutěžní návrh

Urbanismus, veřejný prostor

2024

Autorský tým:

Eliška Málková, Marie Štefanová, Matěj Čunát

Spolupráce:

Alice Boušková

Kvalitní město v sobě snoubí různorodé a dostupné formy bydlení s dostatečnou koncentrací a snadnou přístupností služeb, vybavenosti, pracovních příležitostí i rekreace uvnitř i vně města. Uhlířské Janovice již nyní mnoho z těchto kvalit naplňují, zároveň však skrývají potenciál další kvality rozvinout a stát se hodnotným městem s dostatečnou vybaveností, příjemným veřejným prostorem, dobrou dostupností a přístupnou okolní krajinou, které díky své menší velikosti skloubené s dostatečným zázemím pro běžný život, nabídne plnohodnotnou a dostupnou alternativu k životu ve větších městech.

Cílem návrhu je vytvořit udržitelnou proměnu prostředí menšího města. Koncepce je založena na propojení tří, již existujících linií ve struktuře Uhlířských Janovic, které městem procházejí z jihozápadu na severovýchod a tvoří je krajinná osa v podobě Tyršových sadů a údolí Výrovky, městská osa v podobě ulice Jungmannova, a infrastrukturní osa vlakových kolejí a jejich okolí. V návrhu tyto osy respektujeme a tam, kde je to možné, jejich identitu měníme tak, aby byla příjemnější pro obyvatele města. Dále mezi sebou osy lépe propojujeme. Pomocí úprav ulice Komenského a dostavby vybavenosti podporujeme význam centrálního městského kříže. Díky vytvoření nových prostupných vegetačních ploch mezi Výrovkou, školním placem a novou ulicí U Sýpky, vzniká spojení krajinné osy s intravilánem města.

Kolem městského kříže a kříže krajiny stavíme další principy návrhu. Městský charakter podporujeme novými funkcemi a aktivitami koncentrovanými kolem současného centra - Václavského náměstí a ulic Jungmannova a Komenského, čímž dochází k posílení jeho významu a intenzivního městského charakteru. Kromě doplnění vybavenosti, dochází v centru města i ke zklidnění motorové dopravy a k úpravě veřejných prostranství tak, že se stávají příjemným a bezpečným místem k pobytu, které do centra města láká především chodce a cyklisty a vytváří tak prostor podporující aktivní mobilitu. S tím souvisí úprava veřejné hromadné dopravy ve městě, řešené v prostorově výrazně redukované verzi, která nabízí lepší dopravní spojení.

Ve všech částech města je citlivě, s respektem k původní struktuře, ale i s nutnou aktualizací, navržena nová zástavba tak, aby došlo ke zvýšení hustoty obyvatel ve městě. Zástavba zároveň svou formou odpovídá současným poznatkům udržitelných řešení. V centru se jedná o zástavbu hustou a funkčně diverzní, směrem k okrajům Janovic, jak je to pro menší města typické, intenzita a rozmanitost klesá a hustou heterogenní zástavbu nahrazují méně zastavěné plochy tvořené především obytnou zástavbou, případně plochami infrastruktury doplněnými o vybavenost náročnou na dopravní dostupnost.

Proměna se zde děje i v rámci veřejných prostranství. Městská a dlážděná náměstí a předprostory nahrazují parky i více vegetačních ploch a stromů v rámci uličních profilů, z nichž některé vytvářejí propojení intravilánu města s okolní krajinou a umožňují tak svým obyvatelům co nejsnazší přístup k rekreaci. Celá proměna je rozčleněna na etapy, které díky třem časovým horizontům umožňují brzkou realizaci, ale i následné testování návrhu a jeho případné úpravy.

bottom of page