top of page
Revitalizace bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově

Soutěžní návrh

Veřejný prostor

2023

Autorský tým:

Matěj Čunát, Eliška Málková, Alice Boušková

Spolupráce:

Alice Boušková

Do stávající urbanistické kompozice definované územní studií vkládáme novou, jasně artikulovanou geometrii, která je místu silným partnerem. Navržená kompozice s centrálním čtvercem je zároveň reminiscencí na nádvoří bývalých jezdeckých kasáren, které je jednou z připomínaných historických stop místa. V těžišti plochy tak vzniká kvalitní pobytová travnatá plocha, která v okolí chybí. Toto místo obklopujeme vegetačním lemem s rozvolněnými výsadbami ruderálního charakteru, čímž v místě zachováváme část současného genia loci městské divočiny.
Vegetační lem je současně nositelem funkce modrozelené infrastruktury, slouží k vsakování vody zachycené jak v ploše, tak na střechách plánovaných budov a skrz vegetaci ke zpětnému výparu a tím k výraznému ochlazování svého okolí. Jako aktivátor řešeného území funguje objekt bývalé jízdárny, kam navrhujeme umístění kavárny, veřejného WC a liniové dráhy. Ta je živým veřejným prostranstvím a její energie se do parku volně přelévá.

Zachycená voda jako strategický přírodní zdroj udržitelného města je jedním formujících prvků návrhu. Zvlněná krajina vegetačního lemu je protkaná liniovými zasakovacími průlehy s rozlivnými štěrkovými poldry zakončenými dvěma retenčními jezírky. Na ty navazuje mokřadní vegetace, která byla původním zaměřením botanické zahrady Petra Albrechta. Vegetací lemu v podobě trvalkového společenství s vyšší mírou autoregulace, jež v sobě spojuje divokost lučních porostů a atraktivitu květinových záhonů, připomínáme městskou divočinu, která nyní místo obývá. Prostor lemu zároveň funguje na principu svobodného místa, které vybízí k tvůrčímu využití a pracuje s konceptem ‚safe risk‘ – tedy charakterově rozličným územím, kde vložené elementy mohou sloužit k volné hře dětí i dospělých. V centru vegetačního lemu navrhujeme pobytový trávník s výraznou geometrií, který vedle zvlněné krajiny lemu nabízí univerzální plochu, která se může stát platformou pro rozmanité aktivity místních obyvatel.
V návrhu se zároveň vztahujeme k vrstvám historie a duchu místa, kdy zohledňujeme a necháváme vyniknout různé historické stopy. Polohu kasáren připomínáme mlatovým povrchem a zachováním plotu u ulice Jezdecká, centrální čtverec pak odkazuje na bývalé kasárenské nádvoří. Z nácvikové plochy se stává měkký trávník, který nabízí prostor ke sportovním aktivitám, odpočinku a sousedským slavnostem.

Projekt vznikl ve spolupráci s krajinářskou architektkou Alicí Bouškovou.
Za vizualizace děkujeme Johaně Ruskové.

bottom of page