top of page

Revitalizace bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově

Typ projektu

Veřejný prostor

Rok

2023

Autor

Matěj Čunát, Eliška Málková, Alice Boušková

Do stávající urbanistické kompozice definované územní studií vkládáme novou, jasně artikulovanou geometrii, která je místu silným partnerem. Navržená kompozice s centrálním čtvercem je zároveň reminiscencí na nádvoří bývalých jezdeckých kasáren, které je jednou z připomínaných historických stop místa. V těžišti plochy tak vzniká kvalitní pobytová travnatá plocha, která v okolí chybí. Toto místo obklopujeme vegetačním lemem s rozvolněnými výsadbami ruderálního charakteru, čímž v místě zachováváme část současného genia loci městské divočiny.
Vegetační lem je současně nositelem funkce modrozelené infrastruktury, slouží k vsakování vody zachycené jak v ploše, tak na střechách plánovaných budov a skrz vegetaci ke zpětnému výparu a tím k výraznému ochlazování svého okolí. Jako aktivátor řešeného území funguje objekt bývalé jízdárny, kam navrhujeme umístění kavárny, veřejného WC a liniové dráhy. Ta je živým veřejným prostranstvím a její energie se do parku volně přelévá.

Zachycená voda jako strategický přírodní zdroj udržitelného města je jedním formujících prvků návrhu. Zvlněná krajina vegetačního lemu je protkaná liniovými zasakovacími průlehy s rozlivnými štěrkovými poldry zakončenými dvěma retenčními jezírky. Na ty navazuje mokřadní vegetace, která byla původním zaměřením botanické zahrady Petra Albrechta. Vegetací lemu v podobě trvalkového společenství s vyšší mírou autoregulace, jež v sobě spojuje divokost lučních porostů a atraktivitu květinových záhonů, připomínáme městskou divočinu, která nyní místo obývá. Prostor lemu zároveň funguje na principu svobodného místa, které vybízí k tvůrčímu využití a pracuje s konceptem ‚safe risk‘ – tedy charakterově rozličným územím, kde vložené elementy mohou sloužit k volné hře dětí i dospělých. V centru vegetačního lemu navrhujeme pobytový trávník s výraznou geometrií, který vedle zvlněné krajiny lemu nabízí univerzální plochu, která se může stát platformou pro rozmanité aktivity místních obyvatel.
V návrhu se zároveň vztahujeme k vrstvám historie a duchu místa, kdy zohledňujeme a necháváme vyniknout různé historické stopy. Polohu kasáren připomínáme mlatovým povrchem a zachováním plotu u ulice Jezdecká, centrální čtverec pak odkazuje na bývalé kasárenské nádvoří. Z nácvikové plochy se stává měkký trávník, který nabízí prostor ke sportovním aktivitám, odpočinku a sousedským slavnostem.

Projekt vznikl ve spolupráci s krajinářskou architektkou Alicí Bouškovou.
Za vizualizace děkujeme Johaně Ruskové.

bottom of page